กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รองเท้า กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ รองเท้า กางเกง


- P( {% ]* C' K( V3 t' z  Y- s* D" }; L2 p) L8 O. u
intro :  Bm/Bm/D/D/Em/Em/G/F#m/Bm/ P. |2 r- K7 H. Q! s
      
" T/ _* l! r7 E% o                Bm       D
: F- N6 P: q/ c: j8 u  เธอเปรียบฉัน คงไม่ต่างอะไร
, H' x; k- d% E. t7 F  o0 p          Bm           D- w; |* A1 E* H* X2 W6 R
กับรองเท้าที่เธอใส่เหยียบทุกวัน
, o( i$ d8 R5 w! g$ }         A
- H' Z) L- r; B) {" v7 B  y; @เธอไม่เคยแลเห็น3 x: ?  J/ C) I5 \6 R
        G                     Em
  l5 w: A* ~2 ?, f8 a7 bเธอไม่เคยก้มมอง ได้แต่ใส่
. D5 W3 m* w& O1 z! k! G  a% ^2 L. C             G          A8 g) N' f* c& C; a" f( O$ m! {
ได้แต่ใช้งาน เธอไม่เคยสนใจ3 m$ }8 z# l* @$ a8 r) f
                Bm       D
( K8 t/ j1 p. T9 T% F**ถ้าเปรียบเค้าคงไม่ต่างอะไร
+ F: @- t/ t, [' q) r* Y            Bm
& W# O+ q% s) t/ x$ x& wกับสิ่งที่มีค่าเลิศเลอ# l  Z' O2 c" F* C# ?3 i" s- \
        D( T6 v" Z$ }  e3 y) A5 T: I
ที่เธอห่วงนักหนา! f' k% R% [5 i1 `& X
           A                     G8 A) b- w- \8 o" b
คอยประคับประคอง ห่วงทุกวัน1 S  x* m" z% D( S3 h/ M6 d$ U
    G                        A
2 S9 x  S2 S% N) Y9 Uไม่เหมือนฉัน เธอได้แต่เหยียบทุกวัน& G) m' R# _. X! D" W9 B- e
                   D       A$ Y' u* ]4 x) r& X3 X- }
ส่วนฉันคงต้องไปตามทาง
3 S$ O$ y# {0 q8 ?: ]/ D3 @0 J            Bm                      F#m8 n4 w( q8 f, y- t
เมื่อความฝันนั้นความจริง เลือนลางว่างเปล่า" h, Y- v5 K* y2 y; H
     G
- d3 Z$ Q" v- n* F2 j8 lเธอเลือกเขา
, _* E$ o$ `( K         D
7 V3 S2 r- G% t1 N- ~( {เธอไม่ได้เลือกเรา
+ B7 e5 Z. f) Y+ }+ f0 n; u                A     F#m; [" L" K% S7 x: R$ r: O; }4 C3 g
เมื่อเธอคู่กับเขา* N7 Y* Q* X5 t9 D
                   Bm
6 F" S" p/ W9 c& B1 Uแล้วเราจะคู่กับใคร
1 Y# S0 Y3 u- v5 i      Bm       D         / z* v: \) s" h9 F$ f# Y% ^
เมื่อรักเราค่อยๆ จบลง+ W( Z! d' Q7 _
          Bm                       D3 ~% F9 X- d4 K: F3 @
เมื่อเธอเริ่มมองเห็นความแตกต่าง
4 u3 @( S: j" E6 m# l6 v' W5 u          A               G                    Em5 N' `4 o' k/ Z
ระหว่างเรา    เธอให้ความสำคัญ   กับเขา1 E- G( X* \& Z- y* c5 _' y4 T
     A
) ^$ g% A& W$ @7 Z5 s3 b( a& eมากมาย เท่าไหร่ฉันรู้ดี8 f% v( K' ~3 u+ n4 U3 T2 X
) }* F2 E' H' `; d" G
Solo : G/D/G/D/E/G/F#m/Bm$ d! T" k5 y  J
* W6 X$ N% D6 ]" h
1 `) A% c7 e# E/ b, y
ซ้ำ  ( ** )6 D# l7 k, s- ?! U8 |4 Q# _4 H+ x

1 K! \; o4 Q. O+ f: ]3 x                A     F#m8 N: b' z7 ^* P& ^/ b; ^
เมื่อเธอคู่กับเขา) }) c5 S; d4 y1 _
                   Bm
6 T* {" i( S! F3 `" Kแล้วเราจะคู่กับใคร2 T/ K- P1 F3 n( x* y9 b$ Y
! u1 _+ H: c$ R" p+ }
                A     F#m
/ p5 f4 K/ k7 W. xเมื่อเธอคู่กับเขา, V% v% e/ m9 Q3 Y' u! F  D
                   Bm
; a: ]' K' k( j% d0 W9 Sแล้วเราจะคู่กับใคร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด