กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รองเท้า กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ รองเท้า กางเกง


' a! D9 T) x! [! J, j! s+ a5 I/ n( N
  v+ ]) Y  u4 C; T: x: o9 nintro :  Bm/Bm/D/D/Em/Em/G/F#m/Bm9 E- {5 q3 c2 ~9 t" F7 q7 A9 Y
      
& x- K3 t! v" c3 g                Bm       D
1 V$ D# y, k6 L9 h; v  เธอเปรียบฉัน คงไม่ต่างอะไร+ Q+ a1 {, S# W! u
          Bm           D8 @; ~$ J& j6 b; s" Z& v% P+ @
กับรองเท้าที่เธอใส่เหยียบทุกวัน
' o( l8 S2 A  E4 K# p         A
9 C& i" z* _# q5 kเธอไม่เคยแลเห็น  j) Z. e$ z  t$ s' T" T4 l
        G                     Em
% E& `. `' q& ^4 x9 l" X, uเธอไม่เคยก้มมอง ได้แต่ใส่9 C% i, [5 o4 H3 A. ~+ ]1 M
             G          A/ w% z, \% ]. a- x$ }" a
ได้แต่ใช้งาน เธอไม่เคยสนใจ1 m; G! w6 \& B/ ~# M& ?
                Bm       D
2 J" Z" H7 W  x: R- Q; |1 Y**ถ้าเปรียบเค้าคงไม่ต่างอะไร2 f& W% g( I7 M/ e0 o  v
            Bm
* a- N( k; J2 x( J0 q" L4 cกับสิ่งที่มีค่าเลิศเลอ
1 m* v2 q: \" S- k( w        D5 M" P. ^* F5 \' o% E. m: e$ @( G
ที่เธอห่วงนักหนา3 K$ p( y0 }6 N4 w" K+ K! q
           A                     G
. ~! i5 f+ h* t3 S0 Uคอยประคับประคอง ห่วงทุกวัน
" u! `( L/ u. O    G                        A
5 K( r' J8 n9 Xไม่เหมือนฉัน เธอได้แต่เหยียบทุกวัน
' y: r7 @0 H$ Y% M                   D       A; A+ q/ y- q0 ?4 H; D
ส่วนฉันคงต้องไปตามทาง
6 B7 @: i: o" o( `" U            Bm                      F#m
* U  E! V) c  O* R: h$ wเมื่อความฝันนั้นความจริง เลือนลางว่างเปล่า
& t: `4 `# w% K" T     G2 G6 G1 k5 i) d6 q
เธอเลือกเขา: R; Z) ~# c+ e& z/ [
         D
3 L5 g3 z8 @! k3 V4 iเธอไม่ได้เลือกเรา
& ^# v3 O: [6 D9 S' Q# W9 M                A     F#m; n0 v/ ^, m0 [1 J  c3 O/ `2 l
เมื่อเธอคู่กับเขา
% c  l/ K6 T3 F  f# i) L- L' k                   Bm- _: C; ?7 }% f
แล้วเราจะคู่กับใคร
' m. d" r7 Z7 t      Bm       D         
+ p( v' B8 N0 @7 G+ V. a( N! C' yเมื่อรักเราค่อยๆ จบลง
+ |0 i4 ?  y# r; U          Bm                       D
3 F. y9 H# d) Tเมื่อเธอเริ่มมองเห็นความแตกต่าง2 w+ X5 q, v4 i5 T, f. n
          A               G                    Em" H: Z* G$ j3 y* I. Q# d6 g
ระหว่างเรา    เธอให้ความสำคัญ   กับเขา
9 f7 \$ d7 W0 n* A! }# m, W' M) F( l     A) e# i. S; Z; X  T* ~- {9 n
มากมาย เท่าไหร่ฉันรู้ดี% g( A0 g- _+ x

" z5 P7 t- [% t1 pSolo : G/D/G/D/E/G/F#m/Bm% P1 z* w& j2 T  l: {  y" B/ e2 r3 }

2 b6 N- J( g8 z& G1 o  z* J5 R4 t
- c& S, I9 Z, [& mซ้ำ  ( ** )/ X& e' v6 E+ D

. P  s# L% I: h, r3 Y* ^! _6 Q                A     F#m4 r- V+ E& X+ X
เมื่อเธอคู่กับเขา8 b, B# ?3 T1 o  I. N- d6 e8 z
                   Bm
0 D4 B4 W3 J9 W. t  Bแล้วเราจะคู่กับใคร
  w4 S( ~% i, I/ Q3 X* z
' i9 _0 t( J2 T9 ^: y8 b+ ~                A     F#m5 ~0 ]2 m" Z3 X! w8 O3 y" ]
เมื่อเธอคู่กับเขา
/ h" ]: y4 P% i" h" Y% ^# @: I                   Bm
& ^8 h5 \) R3 a6 Eแล้วเราจะคู่กับใคร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด