กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รองเท้า กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ รองเท้า กางเกง

( l6 s! w7 s  |6 H- E1 b

7 o9 e0 G; K* p0 x! n, S( d/ Bintro :  Bm/Bm/D/D/Em/Em/G/F#m/Bm
6 w. U# x) P6 Z$ `! N- R8 {% r      
$ p' ~# [5 z( ?                Bm       D
$ Q* D; z! B9 p+ C3 Z& z- \  K9 e  เธอเปรียบฉัน คงไม่ต่างอะไร
1 N+ P% p1 M  i& b2 @7 j          Bm           D
( @. s% H0 ]8 J6 |+ C; |5 M8 vกับรองเท้าที่เธอใส่เหยียบทุกวัน7 B2 m' o8 b3 l2 X& Y  N
         A
2 r; f4 [: G3 Y7 E; Yเธอไม่เคยแลเห็น3 Y" J% I6 P" f0 N1 p! U, K6 |
        G                     Em4 x3 j5 l' C+ e8 l1 D9 b0 Z
เธอไม่เคยก้มมอง ได้แต่ใส่, H. e' Z' g: P' z! X+ X3 P
             G          A
3 \' n" \* i, Sได้แต่ใช้งาน เธอไม่เคยสนใจ
% T! n/ b  T. ^  {% ?+ f9 k5 W                Bm       D
8 l. [5 I* z5 i' Q4 v* y. X**ถ้าเปรียบเค้าคงไม่ต่างอะไร
/ [; @8 V. {& q, o- y" D            Bm
* f( s8 U0 A4 hกับสิ่งที่มีค่าเลิศเลอ
: O6 `  S8 u" Q9 M        D
) J; ~, ~4 `5 M; d% x7 L( U  \* Lที่เธอห่วงนักหนา4 X! \9 c+ W- Y4 D# e" _
           A                     G6 h0 Q, l4 A' f& R1 J
คอยประคับประคอง ห่วงทุกวัน- x( W9 X& V- V, ?9 U$ y& N! C
    G                        A8 p4 w8 m  F1 T7 D' P3 Z
ไม่เหมือนฉัน เธอได้แต่เหยียบทุกวัน: j! {# j6 [5 V) U( g: ~5 z
                   D       A
) p) |, R9 V6 S+ gส่วนฉันคงต้องไปตามทาง3 G% \% ~) G" T
            Bm                      F#m: p8 o4 h4 l) c7 B& k* @
เมื่อความฝันนั้นความจริง เลือนลางว่างเปล่า4 Q5 h8 R* w0 y7 B- Z9 r; d
     G6 u; I' `' F3 E$ }$ j- B) N8 r9 D
เธอเลือกเขา
( L: L6 m6 W, j+ l( L" D         D
  i" N/ C1 E% v9 B, l* |* qเธอไม่ได้เลือกเรา( l" W* W3 Y0 H0 w4 o3 R* {
                A     F#m
  ~; \+ [" f0 }( mเมื่อเธอคู่กับเขา& j5 o5 @: Z8 k2 H
                   Bm) v/ f" U. R1 q4 w8 G7 \, l
แล้วเราจะคู่กับใคร
9 {, K5 o# s; c% O! F8 N6 A      Bm       D         0 C" h' W6 X9 J2 X
เมื่อรักเราค่อยๆ จบลง9 j# H: W* S! F
          Bm                       D
/ a4 B# q# }* o( L& nเมื่อเธอเริ่มมองเห็นความแตกต่าง) H4 W1 ]* ^/ E! U# y1 j
          A               G                    Em
- @2 g$ R1 \+ A4 K: F6 Aระหว่างเรา    เธอให้ความสำคัญ   กับเขา0 g3 G, \* @  i. S- ^4 p& G$ E
     A
) B4 \  R* M3 u, V. A; V8 Aมากมาย เท่าไหร่ฉันรู้ดี7 f; {% s8 W( W- N& s& b
% ~: W& A0 @0 [6 X) ~( z
Solo : G/D/G/D/E/G/F#m/Bm; z5 b" `; E  q2 E$ K$ Q

2 w! T7 f# c+ {2 m4 o# j  |* _9 B" Y7 p8 p9 m' x
ซ้ำ  ( ** )6 c6 g3 r5 ^5 v' T7 }" l+ }
  n/ P# k( g9 J& H8 g8 n
                A     F#m9 w$ B2 Y. ~6 k0 e4 B
เมื่อเธอคู่กับเขา
) H3 [( c! }* h) r$ @6 Q& z5 T                   Bm
/ }8 ~- \( N' `! kแล้วเราจะคู่กับใคร, ~/ g+ |5 p0 m9 `" T: |5 @
2 g4 }& g* M: _( g( w3 C7 [
                A     F#m6 w# N% }6 w/ w0 b! y6 `; l0 ^
เมื่อเธอคู่กับเขา4 H2 M$ u' v2 Z- H8 G
                   Bm+ Q# ~9 ]  z6 H+ i* `# e$ [
แล้วเราจะคู่กับใคร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด