กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รองเท้า กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ รองเท้า กางเกง

5 v+ G! _( v/ y) O

1 [# Q0 \) y* {% H* yintro :  Bm/Bm/D/D/Em/Em/G/F#m/Bm
- h4 {' Y5 ]# y+ s       # x  P6 s4 Y5 v! B: S2 F
                Bm       D 9 }$ q/ B0 y' q3 h
  เธอเปรียบฉัน คงไม่ต่างอะไร0 M) _7 {+ H% G" A
          Bm           D) y* r  j& V2 {" u' u
กับรองเท้าที่เธอใส่เหยียบทุกวัน
0 Z' F+ C3 _5 m: T9 n5 }         A$ x- S) X4 C0 Q- l
เธอไม่เคยแลเห็น
' V/ w, I3 U7 |        G                     Em1 p7 S! u" I6 [. {( ~( T
เธอไม่เคยก้มมอง ได้แต่ใส่# `* Q" T" {# f; ~6 f4 `
             G          A
, G. A5 J" c& x/ Eได้แต่ใช้งาน เธอไม่เคยสนใจ
8 T7 O1 i: f) L7 F                Bm       D7 Q+ ^: P# \$ u0 f. Y5 r. o
**ถ้าเปรียบเค้าคงไม่ต่างอะไร$ g1 K1 ^8 t( D9 M; k* o
            Bm. ?- ~: z3 Q0 i7 r$ s: P, b
กับสิ่งที่มีค่าเลิศเลอ7 m5 r) e/ D$ h% g2 H- K( l5 X5 S
        D/ A3 R7 J% ]9 z: c$ Q
ที่เธอห่วงนักหนา
( {! D/ U! \: Y. n5 H8 @' ]           A                     G
  P$ H" h4 A$ v( jคอยประคับประคอง ห่วงทุกวัน( w3 O, u' x3 z* o: [$ P& }
    G                        A
; }" Z. X1 p# `' S7 wไม่เหมือนฉัน เธอได้แต่เหยียบทุกวัน
1 n$ }# h8 \, t3 o" b                   D       A5 h. p( d5 w/ _5 l' ~/ _! ]& T
ส่วนฉันคงต้องไปตามทาง0 Y7 V. N7 ]9 s& z# x' r, a
            Bm                      F#m
1 |8 m0 G- K+ H8 zเมื่อความฝันนั้นความจริง เลือนลางว่างเปล่า
" x# @6 _0 w& o& C, u6 M     G
! U: q( Y6 `6 ~) hเธอเลือกเขา* L( N& w# O  Z1 Q/ O" x1 L
         D
6 l9 b( Z) H2 ~เธอไม่ได้เลือกเรา+ u  r$ T4 ]5 a: R# ]: j( D- n% p
                A     F#m
. A' f: I' r, T6 K9 W6 R4 Dเมื่อเธอคู่กับเขา
' h0 _& p4 H0 d6 k: G                   Bm6 f. T7 w: ^' |
แล้วเราจะคู่กับใคร+ l# n8 K& t* o! d; P
      Bm       D         # [- r8 H4 d! e6 d
เมื่อรักเราค่อยๆ จบลง" B- j1 L5 c) f) f3 N: X
          Bm                       D
3 \/ L9 x! z7 `4 _$ K/ ~9 Tเมื่อเธอเริ่มมองเห็นความแตกต่าง! P! x; o- u& O; E( t) A! {: p
          A               G                    Em% |& \. U+ k9 j. ^3 q
ระหว่างเรา    เธอให้ความสำคัญ   กับเขา
& F8 M3 E( s( `& b/ D     A6 i: d( K: r/ J& L
มากมาย เท่าไหร่ฉันรู้ดี- ?! n5 D" k& Q- ?9 M3 T! p0 Q- Q0 {
1 C. T/ q8 z5 M
Solo : G/D/G/D/E/G/F#m/Bm
+ g' n+ T: S3 W7 ?( f- a
* u) w& k, i; R7 h7 c
9 o; l: `+ R- |. M- k, oซ้ำ  ( ** )
) t3 `2 b7 D6 _6 e2 m; {
- P: t' n5 b% h                A     F#m
+ p9 v: W2 y+ z5 k: E& I8 k7 q" l. Zเมื่อเธอคู่กับเขา9 k1 B7 G4 D- P. R7 Y
                   Bm
1 P/ p- T7 d  rแล้วเราจะคู่กับใคร
% H3 I4 o1 i. w. [. u! @0 P/ v1 S8 W
                A     F#m
& L& P# {) }6 T& I7 yเมื่อเธอคู่กับเขา. L2 c+ o# p; ]
                   Bm4 Q/ a7 Y; E2 ?
แล้วเราจะคู่กับใคร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด