กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รองเท้า กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ รองเท้า กางเกง

7 U, {) W6 T* [# L4 b1 ~- z* B

5 n; \5 w1 M% P6 w" vintro :  Bm/Bm/D/D/Em/Em/G/F#m/Bm8 x) u0 g* l% Z. M2 J
      
& O, U) E2 b. }7 o0 u$ z. F  b                Bm       D * p' F7 m* d( D5 @' u
  เธอเปรียบฉัน คงไม่ต่างอะไร
% V6 h. R" z' J4 l& X) m          Bm           D; _- q' v! F2 H1 h' S- T2 V
กับรองเท้าที่เธอใส่เหยียบทุกวัน2 b5 w" A% o9 e7 G+ l3 F
         A7 a+ \/ C6 D! ^2 Y( C/ q) C
เธอไม่เคยแลเห็น
* o7 ?5 V. N& o  \. |! t0 m        G                     Em9 W2 B2 W! V5 f0 C9 A+ g
เธอไม่เคยก้มมอง ได้แต่ใส่
( p2 W. k* R: d1 A; `; Q. ?4 I* i             G          A! g+ F! m& K7 W  m+ x+ S
ได้แต่ใช้งาน เธอไม่เคยสนใจ
7 t! E, v1 t6 j% G                Bm       D
  P& \, x4 r3 J6 }& B9 }; |( n! M**ถ้าเปรียบเค้าคงไม่ต่างอะไร) h, [, w; I; f, @" q6 f
            Bm. r7 H* {/ N+ b# [& x) V
กับสิ่งที่มีค่าเลิศเลอ% L' A" ?' F; h# k" C5 x4 u
        D% o0 y$ J5 N3 G
ที่เธอห่วงนักหนา
; `& S' C' S: H  e           A                     G, ^! p4 U2 H; m4 V! Z: V, g" O7 X( M
คอยประคับประคอง ห่วงทุกวัน
. C) I7 F0 v4 F6 o    G                        A. T9 B/ q9 P& i( ?
ไม่เหมือนฉัน เธอได้แต่เหยียบทุกวัน
) N, \) h& E  h+ B. S                   D       A# f" m2 H" q1 c3 I2 D% a
ส่วนฉันคงต้องไปตามทาง
# B: Z# e6 V( V% b            Bm                      F#m
2 M1 w; [* p: l$ `' L8 bเมื่อความฝันนั้นความจริง เลือนลางว่างเปล่า
& u& R$ J/ i$ p# ^- z+ B! ]     G
2 y' a5 U2 j! D6 ]เธอเลือกเขา
  z/ F- A8 \+ m  G/ n! K: ^         D
$ }" Q. P( F/ m) c+ p8 L9 N% Lเธอไม่ได้เลือกเรา
! t. H, r, u$ g                A     F#m& v0 Z* P1 H- c6 D
เมื่อเธอคู่กับเขา
  M* M% w* N. K2 j, e+ C                   Bm: u$ }5 d* D0 e9 _9 A
แล้วเราจะคู่กับใคร
/ Q/ L2 m8 o4 E+ q/ v      Bm       D         # q1 z/ ]8 L' w! j
เมื่อรักเราค่อยๆ จบลง
5 I8 c' a  S, I  ]) u  L          Bm                       D
( e/ A/ W  r( W  Gเมื่อเธอเริ่มมองเห็นความแตกต่าง
" ^* ^4 k! ]. {: m3 T- K0 P& h5 c          A               G                    Em
0 e% M! A' [+ \0 oระหว่างเรา    เธอให้ความสำคัญ   กับเขา4 J" d- Y7 O  {( M( h
     A
$ P  n; S7 g3 e2 S  U* x; Z0 xมากมาย เท่าไหร่ฉันรู้ดี0 a6 C6 ]: c) E: I# y: r
/ U4 }+ l" N& C
Solo : G/D/G/D/E/G/F#m/Bm+ j" ^+ ^8 k% h5 R: f
9 q7 u0 T. v. ~. D! d2 |

! m( P+ \$ D2 V1 k7 Sซ้ำ  ( ** )0 w1 u+ B. Y! @
6 t5 k( }5 b! {. _. S; W; T
                A     F#m
& q2 J- L$ y4 s- q9 W# jเมื่อเธอคู่กับเขา
( [4 g) `5 i0 y                   Bm
- a. j2 u/ E; B& {แล้วเราจะคู่กับใคร& f* r2 m7 c$ K0 L/ k5 s; W
: Q6 }1 o9 ~) m8 F" I
                A     F#m9 X. j: T4 _+ n( ?1 |
เมื่อเธอคู่กับเขา8 s8 K$ S+ N0 _% s4 i+ y3 j
                   Bm4 S, U' i& T* T2 z0 e" g$ i* {
แล้วเราจะคู่กับใคร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด