กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รองเท้า กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ รองเท้า กางเกง


  K) M0 ~) @$ Z$ l# E+ X& q$ z* k5 \4 O5 o
intro :  Bm/Bm/D/D/Em/Em/G/F#m/Bm
0 d* P- o5 u" \! h* x       8 [# u, {& _- a
                Bm       D 5 C: j. @0 ?( g& g& y
  เธอเปรียบฉัน คงไม่ต่างอะไร
+ c- Y: n7 ]4 P, k# \          Bm           D
8 d" G( |6 ~$ G4 }3 dกับรองเท้าที่เธอใส่เหยียบทุกวัน6 |' i& k% j9 }: p" ^' R0 ~
         A( e0 Q- O4 v/ v( J- `6 O
เธอไม่เคยแลเห็น
5 R. e' q0 V8 Q8 k9 K        G                     Em0 y% y( [& A6 E" j# \! Z
เธอไม่เคยก้มมอง ได้แต่ใส่* H1 B! t$ N7 K$ `& `
             G          A
* {- C: C: |* y  H) Pได้แต่ใช้งาน เธอไม่เคยสนใจ
9 c+ I' j& F% ]. P6 L+ l# r* J                Bm       D+ u' S2 V" B: f/ q& J$ U
**ถ้าเปรียบเค้าคงไม่ต่างอะไร& N  [! U$ F# |- m) y
            Bm
; |* }! b3 ?: I* W5 q8 }9 ]1 }1 oกับสิ่งที่มีค่าเลิศเลอ; [0 k: r2 s3 m1 J! K
        D
+ |+ j' l( I1 }! [# J& Dที่เธอห่วงนักหนา5 R$ b' S- x6 m& m
           A                     G
, T) n. L7 f8 }, c) |7 D3 @" cคอยประคับประคอง ห่วงทุกวัน
, p( }7 X' ^  k4 _4 N3 }  A* D    G                        A
1 d! y5 d- ]% T2 V1 {ไม่เหมือนฉัน เธอได้แต่เหยียบทุกวัน, c3 \- h' D3 R1 j0 F$ `# }
                   D       A
' ]7 Q4 u( Z9 `9 }1 Rส่วนฉันคงต้องไปตามทาง
0 r( y7 y. {2 l: a, }            Bm                      F#m9 F: G( m! i8 G) o
เมื่อความฝันนั้นความจริง เลือนลางว่างเปล่า2 u' M& g$ T( i( {7 [2 c  C
     G
; X4 N3 S2 a" l/ rเธอเลือกเขา) V4 W2 b9 q) H
         D
5 ?# S: D+ D3 f6 x3 ?- iเธอไม่ได้เลือกเรา
3 k" _. F* u0 C, F( @                A     F#m" c$ i+ s& @: p2 a8 R9 q/ j8 q' ~
เมื่อเธอคู่กับเขา$ ^/ F$ `6 [' m" X9 T7 {' p
                   Bm, V1 p, H' D$ r# J
แล้วเราจะคู่กับใคร
; H! b, B0 L2 B" g" S3 Z4 o      Bm       D         
$ L& H3 F  e8 h; @2 @เมื่อรักเราค่อยๆ จบลง5 U# y8 D# H# S% B. C
          Bm                       D! M9 M4 t4 r* e. i- v
เมื่อเธอเริ่มมองเห็นความแตกต่าง4 o) M1 Z6 Z9 B8 v6 f) p
          A               G                    Em
- O8 _8 k" P% X/ [" k9 T1 m9 W! J6 `ระหว่างเรา    เธอให้ความสำคัญ   กับเขา1 f0 v; g. ^% o1 s) |
     A
) Q1 {. T; Y* bมากมาย เท่าไหร่ฉันรู้ดี% o; r1 z# H, Q4 e2 n
4 ]& l, Y% Y5 h5 k; F
Solo : G/D/G/D/E/G/F#m/Bm( q+ f: D8 y; W# N
& ]/ t2 M4 X% o& r$ ?
0 E9 z3 j( A* f
ซ้ำ  ( ** )' D" ?+ u5 N7 ^; ]$ F4 K! D

% L4 ]5 [$ Q, H! Q4 t                A     F#m
# w5 c5 T$ j/ B' d( s# O3 s1 Tเมื่อเธอคู่กับเขา' r9 _1 ^. j: I% B4 T7 C2 D
                   Bm/ ~4 w/ J! S2 _8 Y; L/ {
แล้วเราจะคู่กับใคร
( i" |% M( ]' g$ n1 `0 U& u6 }- B( \% J  h0 h5 x
                A     F#m6 B6 Q9 |) s9 Y& t9 ]
เมื่อเธอคู่กับเขา# `0 V2 s# q- H
                   Bm% e/ E6 L$ ?- N# \. z0 E* M
แล้วเราจะคู่กับใคร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด