กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รองเท้า กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ รองเท้า กางเกง


0 G- Q  b# H- }  n1 C' Z- N$ @0 J7 x" @. P
intro :  Bm/Bm/D/D/Em/Em/G/F#m/Bm4 q. c  Y& f0 Y) K5 i4 a2 L/ m6 {  M3 N$ B
       ! i" F6 Q# n- v5 R
                Bm       D
5 n- t2 o8 W2 v! W- [; H( N  เธอเปรียบฉัน คงไม่ต่างอะไร. f4 Z& j) O9 w) E' {) |
          Bm           D
& ~: j3 c9 ^, l' k, v1 M1 W2 Yกับรองเท้าที่เธอใส่เหยียบทุกวัน& z/ F  R3 d0 d8 W2 `: o
         A
+ c3 ~* l4 {; `  y( {" X/ a2 Y4 Mเธอไม่เคยแลเห็น
# T0 o) L1 c8 ~6 Z3 J9 n! U+ u        G                     Em2 [9 y( t4 V6 {# `  a) v; S
เธอไม่เคยก้มมอง ได้แต่ใส่2 m( y8 |) o5 B" e
             G          A5 p2 J- M- U  `, F- d4 }- P& X. V
ได้แต่ใช้งาน เธอไม่เคยสนใจ. B2 m5 o8 t$ S) L8 o
                Bm       D) G* n8 v# i- h% v
**ถ้าเปรียบเค้าคงไม่ต่างอะไร
! T  f* E) k! ]+ J            Bm
' _) F5 G8 F/ W) ]% [' Z& `กับสิ่งที่มีค่าเลิศเลอ7 k/ a  W! J% T
        D( n" N& [3 E+ H: |
ที่เธอห่วงนักหนา
! G& t( A" l( E5 T           A                     G9 }; M% o5 I3 }6 _, H6 B/ G
คอยประคับประคอง ห่วงทุกวัน4 N9 D7 g! d. ?- Q; X6 L
    G                        A
7 g9 Y/ W6 b3 D0 @1 u( kไม่เหมือนฉัน เธอได้แต่เหยียบทุกวัน. |( t! ?- g- I0 L# u% `1 W
                   D       A
: x- o  o: h9 S7 l8 a' g- C9 [* T) iส่วนฉันคงต้องไปตามทาง" C% P! A9 f; q# \3 o
            Bm                      F#m
* J% u+ Q* Q$ ?" u7 ~; L- ?เมื่อความฝันนั้นความจริง เลือนลางว่างเปล่า
4 a- V+ p) c3 {0 c% C     G% B6 d, _/ g% l$ I" \( g
เธอเลือกเขา  @. [( \2 X4 F& s
         D  v/ H3 A$ a3 m
เธอไม่ได้เลือกเรา
. [* z, W+ L: L$ B' U8 v                A     F#m& y- v. ^" d$ j0 ~! ^+ C9 w
เมื่อเธอคู่กับเขา9 r' y" R4 o" v: A. [& @
                   Bm
' Y7 V8 y* O4 Qแล้วเราจะคู่กับใคร
3 e8 ^" l4 ~# ?5 x/ M# R* j      Bm       D         3 v' W8 c/ x  h% p: D' W
เมื่อรักเราค่อยๆ จบลง0 O" Y! c4 s8 O2 Y8 `1 ^$ ~4 ?
          Bm                       D
6 l! l* B( x( A- Yเมื่อเธอเริ่มมองเห็นความแตกต่าง3 v" Q1 ^; i! M, _* Y- |& l
          A               G                    Em0 b* ~, g0 t+ E3 ]" m$ J
ระหว่างเรา    เธอให้ความสำคัญ   กับเขา
, V) A. G$ _2 x# R+ G     A
1 T, x# C- Z3 b9 i! @  T; aมากมาย เท่าไหร่ฉันรู้ดี8 F  F8 M( L8 F+ d& I; N: C* V2 G

8 t* C  @, l0 Q! K" PSolo : G/D/G/D/E/G/F#m/Bm
! V% I: Y0 ~3 C" s! S+ ~- A# ]- K" w1 |" h, b$ P
- U) g0 S0 P4 R7 V  |$ ?& A0 X1 n9 L
ซ้ำ  ( ** )) ]9 L" l- W1 J9 _
# [, n7 Y$ w6 p8 R7 ?, q$ a
                A     F#m! f% R1 Y4 a  G; @# s; F! _0 b% Y
เมื่อเธอคู่กับเขา9 w: G% z7 I1 A& s4 I1 k
                   Bm
+ J- |: e5 T3 P/ I8 R( [! Qแล้วเราจะคู่กับใคร
" T1 C. {* v* d  |  i
- \7 {" O4 y3 ]2 a7 v                A     F#m% @) x/ W; r+ B' b, f
เมื่อเธอคู่กับเขา
; r8 z( k9 k6 s7 @6 T% f( R! T                   Bm
/ P! t) j0 _3 y; B6 I% B  s- |แล้วเราจะคู่กับใคร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด