กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รองเท้า กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ รองเท้า กางเกง


* v; T2 S* z- ^. R  S% `$ S& ?! Y
intro :  Bm/Bm/D/D/Em/Em/G/F#m/Bm
# Q% Z; G9 |& Y: X9 q       / n% K) z& j& {' ]/ C' a
                Bm       D - D6 C% _+ X* }$ |  Q
  เธอเปรียบฉัน คงไม่ต่างอะไร
8 V  j9 y$ t1 U+ i. k8 u          Bm           D
  n# a: T1 b! K! p- \3 a& i7 T' gกับรองเท้าที่เธอใส่เหยียบทุกวัน
' P5 p7 O3 q. L5 z3 P         A
3 F3 F0 f- W% D2 C# E( m3 |/ @* e4 kเธอไม่เคยแลเห็น
! V1 u% P  j" J5 b7 f7 J$ o  s        G                     Em& z/ B. k$ r) w" _
เธอไม่เคยก้มมอง ได้แต่ใส่
5 N9 x$ q) }3 H) r$ q: u9 @) g             G          A
, d0 k: L( @% h) s& uได้แต่ใช้งาน เธอไม่เคยสนใจ
! u. T# d3 {0 y1 d& }                Bm       D7 n: `- F: m- w  N# G% w
**ถ้าเปรียบเค้าคงไม่ต่างอะไร
* K2 I# Y. a0 Y( o1 u            Bm
; _$ c, i9 k9 X" L! Nกับสิ่งที่มีค่าเลิศเลอ
4 Q" D! F) z2 `+ f: N+ o% d( L        D5 B0 l+ v9 G: L3 o: E
ที่เธอห่วงนักหนา- s  u2 y, M( i# O: Z; b
           A                     G
# N$ u" H7 }, v( x  _คอยประคับประคอง ห่วงทุกวัน
, r+ g. D7 E, h( ?- L: C% O/ D    G                        A( h5 F! L, ~, B/ c
ไม่เหมือนฉัน เธอได้แต่เหยียบทุกวัน
* G, V- R  \/ k$ D' i+ y                   D       A
. d4 `4 J( ?  h% i% X9 {! y" ]ส่วนฉันคงต้องไปตามทาง5 b" n7 w8 ]+ U1 c+ U0 f: e6 b
            Bm                      F#m: o) |3 E  L0 @! D6 `
เมื่อความฝันนั้นความจริง เลือนลางว่างเปล่า
. U/ s' H: I( Q. [5 a     G4 z7 q7 o! n  U7 Y( \
เธอเลือกเขา8 c" P. A+ R4 d3 ~, A/ @
         D/ {* n- |: Z, c# _' E, K* G8 D, g8 }! Q
เธอไม่ได้เลือกเรา! T5 x" p, x  o, R$ t) p1 U4 _
                A     F#m
, ]: l( y2 v; c$ t) Z) Iเมื่อเธอคู่กับเขา
4 m/ T5 n% a2 o* E- K! h                   Bm
5 }- H; B$ r, I: P# ~แล้วเราจะคู่กับใคร
9 M5 s7 g3 I/ V% g/ l      Bm       D         ; W4 _. S/ ?* |& E5 Q: V) t) s9 D" `
เมื่อรักเราค่อยๆ จบลง
. x* l" i% N1 n, }1 x$ H4 t          Bm                       D& w! V5 b- I4 Q% s& D8 I" V$ Y
เมื่อเธอเริ่มมองเห็นความแตกต่าง
$ N% Y& t$ w: m2 _  N0 i4 s' g          A               G                    Em) v1 i* |& ~5 ~1 G
ระหว่างเรา    เธอให้ความสำคัญ   กับเขา. ?* h; r/ I( R: c
     A
/ a  P# W/ i8 K5 @, Wมากมาย เท่าไหร่ฉันรู้ดี. j, j9 p: y! L# D1 T( m8 W) h
4 R. Y$ W" ~- Z& B, `
Solo : G/D/G/D/E/G/F#m/Bm
$ y( M% P& C0 s) r: V9 s. Q$ n7 {- z0 d" F1 w
" o, D- R3 @! ]3 y
ซ้ำ  ( ** )  A/ D4 J7 F8 G- M: i2 b; ~
3 ?  w4 R+ u5 J0 `2 @% h( F
                A     F#m) P7 D( m4 B  Y
เมื่อเธอคู่กับเขา7 z# o. m) |8 O) Y
                   Bm: {: G" q4 o8 [8 d  [- Q, a
แล้วเราจะคู่กับใคร
$ ?7 |# n  @" h! A3 q
$ w! @* {; z! ~8 B- F                A     F#m& w/ n! W3 h- ]- J  q' [
เมื่อเธอคู่กับเขา. u8 B) q2 g# I# e( g: j, s
                   Bm  ^- I9 d% ^! V- E" S
แล้วเราจะคู่กับใคร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด