กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8

2 I' y. o( H' u

# {5 v5 \' K2 @) Aคำร้อง          วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ. W' I: R# I" P# Q
ทำนอง         วีรภัทร์ อึ้งอัมพร
1 R* ^& d) E% [6 z+ q( w9 B9 Dเรียบเรียง      จิตรกร มงคลธรรม
$ {; ?, T4 J' h  J& c9 A, Q! T1 f0 r/ k9 Y+ m* @! ^
ฉันมีความฝัน และฉันต้องทำให้ได้
8 a# e5 |9 s8 y$ tจะขอเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่ จะเปล่งประกายงดงาม..." j8 x5 x$ y4 n6 N  W+ @* _
+ \' t  {& y7 o6 ~
ฉันจะไม่ท้อ เพราะฉันคือคนร้องเพลง0 Z3 i6 v0 b5 Z% g  Z. g' x' Y7 n
จะร้องไปตามที่ใจบรรเลง ให้เพลงได้กู่ก้องไป3 @* \8 w) T/ i# C4 T
ดาวจะเต็มฟ้า แต่ฟ้าก็ยังกว้างใหญ่. g" d. Q4 m3 i: \8 g& b$ T
ก็เห็นยังมีที่ว่างมากมาย ที่พอให้ดาวอีกดวง
3 G4 p4 z% {+ m* h  h: B" S6 y, ]% K: n, ]% W' {
และฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน# Q  R) \; m% o; `1 J
จะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน
9 f6 A% r3 C! c% Z' |" _) Kก็ทำไปตามหัวใจ5 M" a* ^& O2 Q# I0 W9 T

0 o) [8 Y" ]7 Q2 ?เพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น  ^$ f' R7 d$ c$ ^& {6 ]
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล3 m9 V: Z( U( t8 U' }2 F8 Y. L6 ~
เพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ
; i- W, o3 y9 L9 u* k  Bจะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า6 v( {/ v1 j& b3 K
/ k, M) X" X3 p" e. |! n8 m
เพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน/ b8 R% M8 K/ N% h
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า" c' S! X2 v- w7 o7 L  b
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า
# X- p% D; z. B+ i' iและจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
5 B; P2 s+ T3 b: B, k( ]+ [& r9 e! D! Y8 G6 G
แม้ต่างความคิด ชีวิตก็ไม่เหมือนกัน
1 W$ H/ C6 v8 P; k' v: Mแต่เหมือนกันตรง ที่ความมุ่งมั่น/ v. L7 k! l' n7 v( `+ L
ไม่มีวันจะเลิกรา" T" z( P. V/ \) C2 P
- T' j) E" U& m, D2 u* t- _- m0 r
ต้องเหนื่อยแค่ไหน จะยิ้มจะมีน้ำตา
9 S. ~8 s2 F& p& b  Zเมื่อทุ่มเทไปแล้วคุ้มค่า จะอยู่เป็นคนสุดท้าย
& L- r1 K3 U0 }3 T' T& Z/ _' x( d7 [2 ~. M' q2 Z8 A
และฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน
/ u1 J3 B, H, @! {' Rจะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน
3 g7 t: V. [0 u2 w5 J0 pก็ทำไปตามหัวใจ
3 t  s3 y$ s' a: V3 `% O% h/ e7 X) ]& T
เพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น+ \  X, S) t- v1 _! z& e) x6 N
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล
" Y& Q2 p9 [* e' S' lเพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ
6 C- x3 W  s( c& `$ Gจะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า6 B0 d7 k  |' w# Y  D0 j* F' r

# D5 I, w$ z3 [0 M. Wเพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน6 F' P. e2 o# T
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า
8 T0 Q3 u# G* O, Kเพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า
2 q' U% e. s9 V% B5 Iและจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
* r: o: w( P$ D  i6 ?. [. N
4 M+ I5 N- j' G+ h0 yเพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น# o) U  Y4 P2 v$ C3 b# T
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล) K5 Z& G. C' h# _$ {- S
เพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ
% y/ {" [8 C, T# bจะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า
6 y4 ~, A- z5 k( b4 m( S5 g$ {! t0 P. u. ], ^9 n' |
เพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน
( ^6 ^3 p. x+ }2 t0 x( t# h) t/ T, Pเพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า  q$ t0 r" O9 G  c8 W
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า
4 P8 ]9 `3 B$ E$ Z9 S" Pและจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด