กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo


8 {% f, {" c& y+ [/ ^. k4 e8 x
+ a- M# V2 {) |คำร้อง                ณรงค์วิทย์  เตชะธนะวัฒน์
. C" A8 k5 R: z8 i; e4 Z9 Oทำนอง                Mike D. Angelo, จิตรกร  มงคลธรรม4 M# }, a) u" ]) D/ T" A8 W+ v

, Z/ ^, Z& w- g( S+ Wสุดท้าย  ฉันต้องกลายเป็นคนที่มันไม่เหลือใคร baby
' a+ A. r% k0 `" ]2 {อ้างว้าง  เพราะว่าคนอย่างฉันไม่ดี ก็ต้องยอมให้เธอจากไป
! ]: {: [$ ?+ e" [% k" {+ ?4 Iปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ไง
" M; D  L9 |4 U$ b' L8 w  }ไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ
. l7 \) N; M! ^; O& `0 c+ t8 y
* ^3 [4 z3 Y' }$ o+ i# P7 @Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้
' G. z  [2 G1 J' J7 H* |Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
7 D* n! I9 ?7 |) L6 T0 qไม่มีใครให้รักอีกเลย
/ [7 M, |- c. p+ Y* K( }- x+ H3 D: s8 O3 v) H
เพิ่งรู้  ว่าในใจมันต้องการเธอมากเท่าไร baby...eh
7 _* E; w, _& f$ c( q3 ^- M# Wได้ไหม  ให้อภัยให้ฉันได้ไหม ไม่มีเธอฉันแทบขาดใจ
/ J. A) ^/ ^1 @2 w$ G3 Hปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ยังไง' n+ r8 O9 b0 n: Z" u7 x: g, A
ไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ
  a9 r+ {, [4 Z. S7 k+ g+ X: o: Y
, I8 x/ l% p% Q0 |) `, f2 OOh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้
! }& t  d3 N/ X% NOh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
+ T8 I6 S2 T5 L7 H6 Oไม่มีใครให้รักอีกเลย
+ D! i0 [/ {0 B6 r- x* c6 E2 P
8 u" k0 a5 c# N5 o% igotta get you back...in fact
; V- i0 K* B* cI shoulda never let you go and so looking back
) H& B% T9 m1 C# W# cI coulda loved you so much more- a0 a. o5 [( ?3 d0 p+ Q, U
instead I turned my back and let you walk out the door
9 P2 R( g8 a) @  L" B. `/ uso I had to mix a track
6 Q: s: v0 y6 ?4 U) Qjust to let you know
  O: Z6 s9 n' D, \) ]7 ?! O, N+ b4 T: R$ {' v! s$ Y
hopefully to make you see that we were sweet as poetry
3 R, b5 g  Y& v" g) `' g8 U0 cI can't believe you noticed me* Q, ?, U) R6 ^6 `, j* }
I can't believe I let you leave
5 P0 B; g& N- ^3 vand it's hard to eat and it's hard to breath4 S3 B2 n# Y' [, B& o! @
I played you like I was hard to please
) M; f+ R- n$ B7 R" R# h, ?+ LNow I'm playing solo and it's you I need; g9 @4 K# `. t. ?
got me feeling so low so come back to me( N9 r$ Y7 \/ D. ]& \( k( h& O% T
  e* ^1 N6 {' n' b
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ' m! |' o% c- {+ A
จะมีใครทนได้ (ได้แต่รังแกหัวใจ)0 d+ e  d' c) W+ {: d, R
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
+ G3 f6 Y! \  ^7 F9 p(never understand..the way  ไม่มีใครให้รักอีกเลย
4 X; [6 Z+ X. E+ h/ _that you feel...I had it all); G) f/ |( W$ E  j$ }7 D* g, ?# e, W

# q: F& K5 C: Q# a6 JOh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ8 C. n  [( z; s* q& Q
จะมีใครทนได้ It's all the same..still. O) ?* a' A/ J6 F! x# y
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง) p: ^+ m0 R! O$ P5 Z3 T3 s
alone...never understand/ y$ k6 v0 e9 j  |: S- p
( _: `3 ?* [8 n' _7 x
ไม่มีใครให้รักอีกเลย1 L, Q' \/ r0 P- w
the way that you feel..I had it all- H' i7 D  R/ i, y. l- K: q) W
You had it all but I couldn't see! P# K! a* c6 B  ~# T/ _6 ~) T
Now nothing but me
4 Z3 F8 X  m* l. o, oNow I'm left with....nothing
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด