กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo


3 ~9 I/ ~9 b  u, e- o2 X. `% e$ P( Q2 Q4 Q6 F1 Z6 D: E
คำร้อง                ณรงค์วิทย์  เตชะธนะวัฒน์6 h( s' z6 }: c+ @0 q
ทำนอง                Mike D. Angelo, จิตรกร  มงคลธรรม& V: V4 A1 }6 T4 o, X0 U

7 R! Y5 X. [8 wสุดท้าย  ฉันต้องกลายเป็นคนที่มันไม่เหลือใคร baby3 O! V7 o8 s# V" S2 j( E3 s
อ้างว้าง  เพราะว่าคนอย่างฉันไม่ดี ก็ต้องยอมให้เธอจากไป
: t  n1 @3 l2 B# }, b" Jปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ไง
* k  A/ M# X( E% {: \2 q! dไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ* J1 e- f! R  J, H8 }. f- E. r+ s5 l
7 R( y  ]$ n, S6 g0 `" q
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้$ S/ {% w6 v' `& B; d* q
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง) a8 X+ n) _0 q' F4 E
ไม่มีใครให้รักอีกเลย
) G# ?: {" u* e# n$ L- O5 D; v) O
1 {0 x2 m* T) Q: |7 mเพิ่งรู้  ว่าในใจมันต้องการเธอมากเท่าไร baby...eh; T& F$ V. I" {; ^
ได้ไหม  ให้อภัยให้ฉันได้ไหม ไม่มีเธอฉันแทบขาดใจ
8 |1 P1 X* U5 {ปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ยังไง
& W' Q2 r; i( k$ y' Q* kไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ
: A, Q) |0 h( t5 m
' K! U3 x, {- w( yOh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้" a6 z* H; }6 I5 _% l% h
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง. m+ L% \% ?: D& @0 x+ C1 L) l- A
ไม่มีใครให้รักอีกเลย
* W  P2 M8 u( B" g% j7 y9 ]$ R' E2 e1 B
gotta get you back...in fact  }1 o6 P5 M% l. M1 k9 L1 d' v
I shoulda never let you go and so looking back
8 N3 L, D) |% n- S3 \0 [, B0 uI coulda loved you so much more5 v- ^! o; g2 O2 i
instead I turned my back and let you walk out the door
: J# b- a. i% @so I had to mix a track, |( W' H* u. T) C
just to let you know! w0 R% Z1 X0 y

1 ~; a' R! k8 n  J/ z1 Hhopefully to make you see that we were sweet as poetry( j3 O6 K# T: ~1 q+ o
I can't believe you noticed me
: T: T! C: s& Y& l( HI can't believe I let you leave
! o7 `! o+ u: Eand it's hard to eat and it's hard to breath
$ @7 G0 w3 R5 y) _8 h# ~7 {" _I played you like I was hard to please9 A6 j- ?' R$ v: ~3 b! l0 |
Now I'm playing solo and it's you I need" m6 |9 w; A! Z1 z7 r0 n0 ~
got me feeling so low so come back to me1 P$ U! X) t9 `- b5 l- P

7 u2 ^, ?$ {5 dOh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ- r5 l7 A+ y9 L. S+ p; D, _' [9 S
จะมีใครทนได้ (ได้แต่รังแกหัวใจ)  @: \6 R/ O! o$ {( q. T
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง. F, [0 s# B7 r& j
(never understand..the way  ไม่มีใครให้รักอีกเลย
" I+ }) V& w, Y  q+ ~( y5 Y  uthat you feel...I had it all)' o) ~4 G% ~- C) t  o
' Y% L- M) n# m' x
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ2 e7 K9 q1 X2 B6 T2 D; b
จะมีใครทนได้ It's all the same..still
8 r4 Z8 U, d4 B5 A+ U4 YOh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
0 c: r, W" `3 u& ~  ~6 b9 A3 Kalone...never understand% n0 T9 p8 G; b) R+ y
2 ~+ H! G9 R$ v3 [& [, u
ไม่มีใครให้รักอีกเลย
6 `6 g# r0 P" P7 k& T* ]" g1 Uthe way that you feel..I had it all5 {  e% Y% w7 E8 G
You had it all but I couldn't see7 C$ k8 G+ V5 }
Now nothing but me
7 \- G. i( A5 _3 h/ kNow I'm left with....nothing
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด