กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว


* c- d9 u+ t( o" b+ b+ S7 r0 U' F
Intro G C G / G D / G C G / D G
$ v/ O# C2 u2 J0 a$ J$ ]+ V! u+ q+ s9 l( x, P+ R0 K
          G          C              G                    D
) A; W% R0 y. U+ W" g1 ^          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล' v( d  [8 w7 Z& I7 x, A
  G                   C        G  D                  G  
/ v; q: a# s* H8 o# \% R& x" G  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ
+ ^4 {$ Y+ e7 q" J+ _$ R  G              C  G   G                                  D4 U+ ?1 j1 P& U4 j$ _2 C
  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ
  r2 M7 _3 \, m( U4 B8 a  G                  C   G     D                           G
( E0 l4 Z* P4 r! J: i# {( U  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน
: ]/ ]$ C1 j7 A8 B5 x                   C                         G       C            G
7 r& D+ _9 o. n& v0 \          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน
% K; c% f+ i2 O' f       C                Em          D/ ~1 {$ `+ B& w6 ?3 G% R$ C
  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
6 o* }4 r7 i6 W4 u+ ^/ B  Em               D  Em   D        G
3 U+ a& O, |. g" r2 S3 V) e  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ0 X$ q! i! w1 M. b8 ?* U( ^

9 U' G0 f* D0 {Solo:  G C G / G D / G C G / D G
; q% k+ {% {. c4 @3 X  ]8 J4 H. A, ~1 c# H
                G      C       G         G                   D
+ O6 B7 V! G5 [1 v9 N          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ# c8 E( O: c8 H. Y. U
  G                       C               G  D                          G
9 ]4 x; @6 l5 ]/ q3 L4 c% D+ s5 \  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา$ X5 d! w% t. X
  G                          C     G G                          D5 ]$ r6 T: j  ^8 E: J$ l$ c/ T' a
  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว
8 ?4 v! y. d3 l% q  G                 C    G   D                     G
4 C* W2 ~, A( J% ?5 u  g3 S+ o  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน
7 y" H, C$ T0 |  a4 y/ i2 Y: q, O+ G" Q               C                        G             C            G6 l' Y% k: r0 D% U
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร
* K- Y) t1 t2 e4 P      C               Em                  D
' h" w0 p7 r: r# Z7 g  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ5 H8 m( [; ?7 Z) v  R
  Em               D  Em    D         G
- i, s3 o& H  ]: [* e( H0 N  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ7 v& N, o& F( \8 m

" q0 V' s# M1 a. l8 p& `                             Em         G               C           G- q$ v3 ]$ ]) o" @6 ]* A$ o) a% X+ [
  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช
3 K; Y$ t2 a) n/ @              D            Em            Em           D          G       D          Em
4 N6 }! u8 G7 e$ A. x  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร
( `/ z' e5 d; l9 S' Y. I                                    D                           Em
  r2 X6 ^8 y% d# A  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน
. B- l) M, x+ \                                   D                       G
" O. |: Y% Y( N2 ]) h1 a  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน : C# J+ B- e5 a' N0 d* O6 ~5 S& R
                                G+ M+ O7 m5 O, P
  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…4 l* E( B! |# U$ b! p  U7 p

  {- {1 n- @& i) p& \% f* o6 k( lSolo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด