กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

9 n9 O. b8 R) b" r
: }/ Z0 B3 A# T5 [( k/ Z/ ~
Intro G C G / G D / G C G / D G# z/ x- p! Q6 n6 E' w- _6 W& Y# Y

: O1 r' S, A- ]3 M$ L; m( J( K          G          C              G                    D" f% p. w* F: {2 \# L) W1 z) B$ {
          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล
. b4 T6 \8 W1 J; f8 }; z  G                   C        G  D                  G  
  i$ e+ @( a1 \7 _8 r7 S  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ1 \8 O% q# w0 t# s
  G              C  G   G                                  D# R" `3 }6 N* [0 W) S4 b, x
  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ1 \, Q: y/ |4 X, f! Q: w0 F: ^: p
  G                  C   G     D                           G
. e: p- P, {; l  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน
+ C; E  m' i) N                   C                         G       C            G) b! m7 I  |) B/ [1 }1 L. `7 O: R' x
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน! v5 ?1 x' g0 |% V3 T) a" Q7 Y2 k
       C                Em          D
$ h$ `: C. \/ e8 B; ~7 Q3 A' f  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
% B% Y7 M& `1 r* u8 X' z  Em               D  Em   D        G) }3 H7 @! I- O$ @1 O# t1 v5 V7 }
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
6 r2 x  {+ P/ C+ w. {& I0 o* u4 J5 P- u4 _1 q
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
! @' M8 L5 j1 _. ]! N. A/ X# |1 i$ M: h0 l) U4 p6 ]
                G      C       G         G                   D* X4 T- `/ {% ^
          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ# o; H+ O+ P. J
  G                       C               G  D                          G
6 V" G' t: Z) `) c9 i, E  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา4 p* c  h- T) n* [9 J4 x
  G                          C     G G                          D
7 T* L/ c  l6 n2 n  C  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว
) X9 P) D( H+ y$ u! X$ c4 q  G                 C    G   D                     G) \. J. x+ J' g/ p- G
  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน
6 O7 m( I- D3 B, t' Z. b% f               C                        G             C            G
: R0 u( k6 r, [$ T          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร
$ T& H7 R+ @  T* l. j      C               Em                  D' B) j9 O2 |1 G/ S, K4 }6 I, V$ M: D
  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
' D4 Z0 H4 L, I  Em               D  Em    D         G
6 b/ F' h3 x% ]6 _& T$ u2 A  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
0 d" x' Y% _- v5 @
' _: ~$ E5 k* @3 L- K+ b0 x                             Em         G               C           G
2 A/ q# J2 v1 V" x0 e& f  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช
7 l1 v4 i1 n4 {5 \; T              D            Em            Em           D          G       D          Em3 e4 r: C: P; A* u! _, x% g6 e' E$ F
  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร
6 ~% B7 \1 ?5 ~4 K0 F                                    D                           Em
  T9 f% Z- m! E3 e  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน
3 |6 m* _5 k$ H+ ?8 j* X. {                                   D                       G
3 {2 u5 K8 b8 {$ q, T2 `0 g8 _' R  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน
: M5 h7 C+ A! g  s* N. A+ J6 q                                G/ n/ t% }. h7 I* [: v
  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…3 S; ?* i4 c) M4 f2 v- }+ E" ^9 O& |
, q, s- ]  K$ Y% L9 m2 \/ z" j
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด