กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว


, o5 @; i+ z6 T2 l+ P. W
6 H0 J' p4 W! t4 P( f  s# JIntro G C G / G D / G C G / D G
$ ^7 B9 G% E" r, V
- _2 e5 i; t2 n2 E  k- g9 m          G          C              G                    D0 Y+ c' c3 T/ z* P0 m4 d
          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล
& [+ J$ l+ d3 h7 C& W  G                   C        G  D                  G  + X3 y. k0 z# ^5 W1 J3 \
  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ. K- ~9 Z& z- D& v! {7 J) \2 B$ |
  G              C  G   G                                  D
* Y- c5 `9 d6 s5 p  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ
$ c4 s- [* [& X# L3 n  G                  C   G     D                           G
# k+ a: |+ \) e/ b  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน7 n+ T$ [- l; p
                   C                         G       C            G
5 f- _7 \6 s. e4 Y5 A          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน
- a1 S: b! r) g       C                Em          D/ H% r/ r9 \3 A  S" @& r$ [, j9 u5 u
  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ: e: Z# o' J  E
  Em               D  Em   D        G
7 P  H9 q# ?  I1 o! I  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
; t+ H# I- M2 y3 r& @/ l7 w& ?7 }! R. N  W- p; ?
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
( ?: F0 @5 Y! W9 s
$ R. D5 t7 M7 m0 F                G      C       G         G                   D
& c5 F9 \  O% W# O" E          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ
9 J+ H+ @9 v+ f; c2 y6 o8 z- S! r  G                       C               G  D                          G
  f7 A! \/ K0 z) z8 |& C5 Y" T. T  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา
8 S! j( ^0 f5 e6 t  G                          C     G G                          D# R" R# k! B; y. g- y0 @. l
  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว7 B* R8 v4 N% B; m0 A9 ?) e) T
  G                 C    G   D                     G
, V- t6 v% Y5 q8 M9 ]+ q  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน
' ^3 V' b3 @4 P* D) V! ~; Z               C                        G             C            G$ u# p9 [5 k# [6 n* G5 j
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร) T% [. w9 `" s
      C               Em                  D1 h; s5 T0 i! p/ @0 P; z8 I
  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ( @% E- @5 |9 Y
  Em               D  Em    D         G
9 J* H  D. @8 p) \" X" d' q  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ4 T  X, I1 C/ o, Q: `
. @7 n# L- c/ u
                             Em         G               C           G) ^$ q# r; e+ y+ Y& V+ y: a0 K
  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช
- A' m# B. q8 r" _9 z! c4 O              D            Em            Em           D          G       D          Em
) T7 C& c/ C1 p& c& P5 V: ~  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร
2 G! G5 `; ^' A. W; l                                    D                           Em9 `7 I; P$ O2 H/ N3 i. [/ H
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน! D* n1 S$ P: ^' l
                                   D                       G
9 T5 T+ D# B) Z7 y  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน
4 {) ^! p# t) c( Y; {! M3 y                                G
4 c* h$ ^% R; A  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…
7 g( w/ \5 o/ _$ v# W  u. `2 ^* I3 F8 q: ?- R: Y5 h; G
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด