กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว


' X, n; }2 r# F* ]+ c9 ?  B6 a0 h4 x
Intro G C G / G D / G C G / D G2 T3 D+ I, S" ~# Z: W- [' u

9 B( U* J/ f. X! i% d6 a+ l" W          G          C              G                    D
: T- j9 c; r9 b* G+ v          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล/ g0 }3 E( {1 I" W
  G                   C        G  D                  G  
/ A% [+ a" j/ n- g% C  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ
/ D2 L& _4 i. f  O" x3 n  G              C  G   G                                  D2 _8 N$ c! }! f% {- d6 O# X1 G
  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ
' h# Z* |0 w7 f1 K2 x0 n/ I1 I. K  G                  C   G     D                           G* i; H9 z: I2 r: _# K7 v
  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน
* e/ s. ]( y" I" j' h. d  |+ l; O                   C                         G       C            G0 R4 j. P# w9 b7 H
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน
4 L6 v6 o$ A7 ?. e5 {8 N       C                Em          D/ \3 ~. d' X7 r7 v* V8 d
  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ3 p2 k, ]$ Z! r# `* g6 m
  Em               D  Em   D        G
7 b  f2 y) Q5 I) ^  L6 _% Q  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ5 ?8 w" {1 @/ t  O
4 L3 B; V( z0 Z$ T- a
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
; ~$ n5 [+ {6 |: @% ^: c, B
* ]! Z2 A0 Z" a) u4 J6 R                G      C       G         G                   D. w0 V4 [) p7 }+ a
          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ# ?- h* H# g' D/ F, D
  G                       C               G  D                          G! w  k3 j; O; K5 c
  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา
7 S- L. g$ p9 R0 u- ^: R0 ?6 a0 t  G                          C     G G                          D
3 u# V+ O$ @3 o* {' l# G  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว0 Z8 U  A1 C2 X3 S( T; _; |
  G                 C    G   D                     G6 {+ E5 P$ H) T+ a( ?( l
  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน9 I" D# W! p( \# S+ ]; N
               C                        G             C            G
) F) P  u- ^$ |3 K" U4 p          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร# H! `1 ^. |6 m: _; O$ w
      C               Em                  D
0 z6 O1 ^, C+ L4 J. R: Z  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ4 v3 _- ?2 x/ I* ?  y; C5 m
  Em               D  Em    D         G
  c1 ?( f* B7 x& ^  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ8 Y" ^; z  O" h  y, f
" i) U; H3 S- X) J9 `( ^
                             Em         G               C           G
4 _* ~& q; x8 s; P5 r# E  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช; f5 {" Q+ U% x1 A' W
              D            Em            Em           D          G       D          Em3 C0 G" b4 x: u) {/ X* v. h5 C+ Q
  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร
  P3 ^% y0 j. f9 p% ?                                    D                           Em% n. o% Y# D, b  b4 i
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน  q2 P" J) ^- ?! Z" P
                                   D                       G
0 b6 A  f( M" u! C* w( p" \  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน 6 U2 x5 q; b0 D& [$ D
                                G. i* f! d+ K( N3 f& C# i
  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…" v  C1 B9 r$ @2 W

/ n6 h$ v" S4 }. _9 v" x3 l) N7 @6 aSolo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด